Daniel Murach

Ubezpieczenia

Życie i zdrowie - Majątek - Firma - Inwestycja

Zostaw kontakt
Szybki kontakt
*
*
*

Czy wiesz jakie są wykluczenia wypłat świadczeń w umowach ubezpieczeniowych od nieszczęśliwych wypadków.

Czy wiesz jakie są wykluczenia wypłat świadczeń w umowach ubezpieczeniowych od nieszczęśliwych wypadków.

Wyłączone z odpowiedzialności są wypadki oraz ich następstwa powstałe:

 • w związku z zażyciem przez ubezpieczonego leków nie zaleconych przez lekarza, w związku z pozostawaniem przez ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciem narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy oraz wskutek zaburzeń świadomości u ubezpieczonego,
 • w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez ubezpieczonego przestępstwa,
 • w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez ubezpieczonego samobójstwa lub dokonaniem przez niego umyślnego samouszkodzenia ciała,
 • podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, bez wymaganych uprawnień,
 • w wyniku nieuzasadnionego nieskorzystania przez ubezpieczonego z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich,
 • w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że było to leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
 • w wyniku wypadku statku powietrznego, na którego pokładzie przebywał ubezpieczony, z wyjątkiem:
  • gdy ubezpieczony przebywał jako pasażer lub członek załogi na pokładzie samolotu pasażerskiego licencjonowanych linii lotniczych;
  • gdy ubezpieczony należał do personelu medycznego opiekującego się chorym w trakcie transportu,
  • gdy ubezpieczony był przewożony jako chory do lub z placówki medycznej, która jest odpowiedzialna za leczenie,
 • jako bezpośredni lub pośredni rezultat aktów terroryzmu, jakichkolwiek działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek,
 • w wyniku świadomego i dobrowolnego uczestnictwa ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba że udział ubezpieczonego w aktach przemocy wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,
 • jako wynik wyczynowego uprawiania sportu przez ubezpieczonego, chyba że została opłacona dodatkowa składka z tytułu wyczynowego uprawiania sportu,
 • jako wynik zawodowego uprawiania sportu przez ubezpieczonego,
 • jako wynik udziału ubezpieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczególności uprawiania sportów motorowych, motorowodnych, spadochronowych, baloniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa, szybownictwa, wspinaczki, speleologii, nurkowania, raftingu, skoków na linie (bungee jumping).

Moje Bezpieczeństwo Prestiż OWU 1/09


Dostępność: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Kętrzyn, Biskupiec, Orzysz i okolice.