Daniel Murach

Ubezpieczenia

Życie i zdrowie - Majątek - Firma - Inwestycja

Zostaw kontakt
Szybki kontakt
*
*
*

Dowiedz się co to są inwestycje i jak możesz oszczędzać pieniądze...

Dowiedz się co to są inwestycje i jak możesz oszczędzać pieniądze...

Polska dopiero od lat 90 tych przekształciła się w gospodarkę kapitalistyczną i od tego momentu Polacy uczą się w jaki sposób można inwestować pieniądze tak a żeby nie traciły na wartości i przynosiły zysk.

Charakteryzując formy inwestowania w Polsce przez rodziny należy zacząć od wytłumaczenia terminu inwestycja.

Anetą Michaluk pisze, że ,,inwestycje finansowe polegają na lokowaniu kapitału, najczęściej w postaci środków pieniężnych, ale też w postaci środków rzeczowych, w innym podmiocie gospodarczym. Inwestycje finansowe są realizowane głównie poprzez transakcje instrumentami finansowymi”.[1]

Natomiast inwestycja w ujęciu keynesowskim oznacza ,,przyrost wartości kapitału rzeczowego, który powstał wskutek działalności produkcyjnej w danym okresie. Przyrost ten w skali całej gospodarki(...) równa się (...) oszczędnościom, gdyż jest on właśnie częścią dochodu, która nie została skonsumowana".[2]

Autorka Aneta Michaluk pisze również, że ,,inwestycje finansowe polegają na lokowaniu kapitału, najczęściej w postaci środków pieniężnych, ale też w postaci środków rzeczowych, w innym podmiocie gospodarczym. Inwestycje finansowe są realizowane głównie poprzez transakcje instrumentami finansowymi."[3]

Rodziny mają obecnie wiele różnych możliwości inwestowania oszczędności zarówno na rynku finansowym jak i w nieruchomości czy surowce.

Inwestowanie oszczędności na rynku finansowym można podzielić na kilka grup:

  • giełda - akcje,
  • obligacje i bony skarbowe,
  • fundusze inwestycyjne,
  • polisy inwestycyjne,
  • rachunki bankowe i lokaty bankowe.

Pierwsza możliwość to inwestowanie oszczędności na giełdzie, gdzie inwestor kupuje lub sprzedaje akcje.

Janusz Kudła pisze, że ,,akcja jest tytułem własności do ułamkowej części spółki akcyjnej (lub komandytowo- akcyjnej) wyrażającym wniesiony wkład i prawa członkowskie w spółce, a jednocześnie jest papierem wartościowym (imiennym lub na okaziciela), który może podlegać obrotowi”.[4]

Jest to jeden ze sposobów oszczędzania charakteryzujący się wysoką stopą zwrotu z inwestycji jak również bardzo wysokim ryzykiem. W Polsce rodziny mogą inwestować swoje pieniądze na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie głównym indeksem jest WIG 2O, który skupia największe spółki akcyjne w Polsce.  Oczywiście gospodarstwa domowe mogą również powiększać swoje oszczędności na innych giełdach światowych, ale trzeba pamiętać, że w dobie kryzysu jest to bardzo ryzykowny sposób.

Następną formą inwestowania są obligacje i bony skarbowe, które charakteryzują się bezpieczeństwem i co za tym idzie niskim zyskiem w myśl zasady, mniej ryzykujesz mniej zyskujesz. Obligacje mogą mieć różny okres zapadalności.

Możemy wyróżnić trzy rodzaje obligacji:

  • krótkoterminowe (okres wykupu do 1 roku)
  • średnioterminowe
  • długoterminowe (powyżej 10 lat)

Innym sposobem inwestowania oszczędności przez gospodarstwa domowe są fundusze inwestycyjne.

Jak Pisze Jan Czekaj fundusze inwestycyjne (instytucje wspólnego inwestowania) to instytucje finansowe, których podstawowym rodzajem działalności jest inwestowanie na rynkach finansowych, które służą do zbiorowego lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych. Korzyści inwestowania w fundusze inwestycyjne to zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych środków, profesjonalne zarządzanie, płynność inwestycji, relatywnie wyższa dochodowość i niższe koszty oraz rozproszenie ryzyka inwestycyjnego w porównaniu z inwestowaniem indywidualnym.[5]

Polisy inwestycyjne są ciekawą propozycją oszczędzania dla rodzin sowich nadwyżek finansowych, które oferowane są przez instytucje ubezpieczeniowe, gdzie pieniądze chronią rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń dzisiaj a w długim terminie okresie przynoszą również zysk (pieniądze są inwestowane w ubezpieczeniowe fundusze inwestycyjne).

Na końcu wymienię rachunki bankowe i lokaty bankowe, które powinny znaleźć się na samym początku, gdyż większość oszczędności rodzin znajduje się w systemie bankowym.

Wielu ludzi boi się ryzyka i inwestowania w nieznane instrumenty finansowe i wolą odkładać pieniądze w banku, gdzie zysk jest niższy ale pewny.

Obecnie banki, aby przyciągnąć oszczędności rodzin wprowadziły rachunki z oprocentowaniem, które przynoszą zysk, jeśli trzyma się na nich pieniądze, zysk jest niski ale jest.

Oprócz rynków finansowych istnieją również alternatywne możliwości inwestowania oszczędności a mianowicie inwestycje w nieruchomości; ziemię; jak również surowce takie jak srebro, złoto, ropa, miedź.

Reasumując rodziny mają dzisiaj bardzo wiele możliwości inwestowania, jak nigdy wcześniej. Zaczynając od akcji, które charakteryzują się wysokim zyskiem jak również dużym ryzykiem a kończąc na obligacjach, gdzie ryzyko jest niskie a zysk gwarantowany przez Państwo. Każdy znajdzie odpowiadający dla siebie sposób inwestowania. Niestety Polacy cały czas jeszcze uczą się oszczędzania i może dlatego jeszcze tak nieufnie podchodzą do rynków finansowych i wolą trzymać swoje pieniądze w przysłowiowej ,,skarpecie”, gdzie przy inflacji na poziomie 3-4% rocznie zamiast zyskiwać, z każdym rokiem ze 100 zł tracą od 3 do 4 zł.


[1] A. Michalak, finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa 2007, s. 21

[2] Tamże, s. 14

[3] Tamże, s.21

[4] J. Kudła, Instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s.121

[5]  J. Czekaj (red), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, s. 53-59


Zasięg: Pisz, Mrągowo, Giżycko, Kętrzyn, Biskupiec, Orzysz i okolice.