Daniel Murach

Ubezpieczenia

Życie i zdrowie - Majątek - Firma - Inwestycja

Zostaw kontakt
Szybki kontakt
*
*
*

Korzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament.

Korzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament.

Ubezpieczenie mieszkań i domów Mój Apartament

Korzyści to między innymi:

wariant rozszerzony, czyli zdarzenia losowe wskazane w wariancie podstawowym

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • wybuch,
 • upadek statku powietrznego,
 • uderzenie pojazdu lądowego,
 • silny wiatr,
 • zalanie.

oraz dodatkowo:

 • pośrednie działanie pioruna,
 • grad,
 • fala dźwiękowa,
 • spływ wód po zboczach,
 • pękanie mrozowe rur,
 • ciężar śniegu lub lodu,
 • dym i sadza,
 • lawina,
 • trzęsienie ziemi,
 • upadek drzew lub masztów.

Oprócz tego

ochrona ubezpieczeniowa dodatkowo obejmuje szkody spowodowane przez deszcz nawalny, osuwanie lub zapadanie się ziemi, które wystąpią w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

umowę ubezpieczenia domu na okres dwóch albo trzech lat, jej zakres ubezpieczenia

uwzględnia również szkody spowodowane przez przepięcie, które wystąpi w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej

OC – w życiu prywatnym- szkody powstałe na osobach trzecich (obce) na terenie RP.


W granicach sumy ubezpieczenia:

1) odpowiadamy również za szkody w ubezpieczonym mieniu:

 • będące wynikiem skażenia lub zabrudzenia, spowodowanych przez zdarzenie losowe objęte ochroną ubezpieczeniową,
 • powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej, w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową,

2) zwrócimy również niezbędne, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ciebie:

a) w celu ratowania ubezpieczonych przedmiotów oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

b) w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem oraz składowaniem; dodatkowo pokryjemy również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą; w żadnym wypadku nie pokryjemy kosztów związanych z utylizacją, usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją,

c) wskutek konieczności poszukiwania przyczyn szkody, przez co rozumiemy koszty odnalezienia:

 • elementów, których uszkodzenie bądź wada były bezpośrednią przyczyną zalania, pękania mrozowego rur, wraz z kosztami usunięcia tych uszkodzeń bądź wad; koszty poszukiwania wymienionych elementów zwrócimy również w przypadku, gdy zalanie bądź pękanie mrozowe rur wyrządziło szkodę wyłącznie osobie trzeciej, a element którego uszkodzenie lub wada były bezpośrednią ich przyczyną, znajdował się w Twoim mieszkaniu, domu lub budynku gospodarczym,
 • wmurowanych w ściany, sufity i podłogi elementów instalacji dotkniętych skutkami pośredniego działania pioruna lub przepięcia, a także koszty naprawy zniszczonego lub uszkodzonego mienia powstałe wskutek powyższego poszukiwania, z zastrzeżeniem że koszty wynikłe wskutek usunięcia uszkodzonych bądź wadliwych elementów, a także z konieczności naprawy zniszczonego lub uszkodzonego mienia, zwrócimy pod warunkiem, że ubezpieczyłeś te elementy lub mienie,

d) na wynagrodzenia ekspertów (rzeczoznawców), których powołałeś w porozumieniu z Avivą w celu:

 • rozstrzygnięcia sporu co do odpowiedzialności Avivy za szkodę lub wysokości należnego odszkodowania,
 • ustalenia możliwości odtworzenia lub odbudowy Twojego mieszkania lub domu, budynków gospodarczych, ich elementów stałych oraz budowli.

Zasięg: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Kętrzyn, Biskupiec, Orzysz i okolice.